982 410 968 - 698 167 991    rutavino@ribeirasacra.org
Ruta do Viño. Ribeira Sacra

Aviso legal


Datos de la empresa

En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.ribeirasacra.org, é titularidade do Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeira Sacra (En diante C.R.D.Ou. Ribeira Sacra).

A responsable do servizo prestado a través da Web é: C.R.D.Ou. Ribeira Sacra
Cl. Novo Comercio, nº 6-8, CP 27400, en Monforte de Lemos (Lugo). 
Teléfono: 982 41 09 68
Dirección de correo electrónico: info@ribeirasacra.org
C.I.F.: G-27.196.575

Usuarios

O acceso e/o uso deste portal de C.R.D.Ou. Ribeira Sacra atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

Aviso legal da páxina web

Todos os sitios web deben dispoñer dunha información xeral, segundo o disposto no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), no que se informe a todos os usuarios da páxina web, de maneira transparente, dunha serie de aspectos sobre o titular do dominio web.

Este tipo de información deberase configurar a través dunha ligazón que se inclúa nunha zona visible dentro da “home” do sitio web co nome de “Aviso legal” ou “Información legal” no que ao picalo rediríxase ao usuario a un arquivo ou sección da web no que se poida ter acceso á seguinte información legal:

Nome ou denominación social, a súa residencia ou domicilio ou, na súa falta, a dirección dun dos seus establecementos permanentes, a súa dirección de correo electrónico e calquera outro dato que permita establecer con el unha comunicación directa e efectiva. Número de identificación fiscal. (NIF)

Datos de inscrición do Rexistro Mercantil ou doutro rexistro público no que estivesen rexistrados para a adquisición de personalidade xurídica, no seu caso.

No caso de que a súa actividade estivese suxeita a un réxime de autorización administrativa previa, os datos relativos á devandita autorización e os identificativos do órgano competente encargado da súa supervisión.

En caso de exercer unha profesión regulada deberase indicar:
Os datos do Colexio profesional ao que pertenza e o número de colexiado. Título académico oficial ou profesional co que conte. O estado da Unión Europea no que se expediu devandito título ou a correspondente homologación.

As normas profesionais aplicables ao exercicio da súa profesión e os medios a través dos cales se poidan coñecer, incluídos os electrónicos.

Códigos de conduta aos que, no seu caso estea adherido, e a maneira de consultalos electronicamente.

Propiedade intelectual e industrial

C.R.D.Ou. Ribeira Sacra por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.)/ etc.), titularidade de C.R.D.Ou. Ribeira Sacra ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de C.R.D.Ou. Ribeira Sacra. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de C.R.D.Ou. Ribeira Sacra Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de C.R.D.Ou. Ribeira Sacra.

Exclusión de garantías e responsabilidade

C.R.D.Ou. Ribeira Sacra non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.MODIFICACIONESC.R.D.Ou. Ribeira Sacra resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

Ligazóns

No caso de que en www.ribeirasacra.org dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, C.R.D.Ou. Ribeira Sacra non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso C.R.D.Ou. Ribeira Sacra asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Dereito de exclusión

C.R.D.Ou. Ribeira Sacra resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/o os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Xeneralidades

C.R.D.Ou. Ribeira Sacra perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN C.R.D.Ou. Ribeira Sacra poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN A relación entre C.R.D.Ou. Ribeira Sacra e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de Monforte de Lemos.
Agader
Xunta de Galicia
Galicia
Feader
Ministerio de Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente