982 410 968 - 698 167 991    rutavino@ribeirasacra.org
Ruta do Viño. Ribeira Sacra

Política de privacidad


¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?


Conservaremos os teus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para responder á túa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade ou no caso de que solicites a baixa a C.R.D.O. Ribeira Sacra, opoñéndote ou revogando o teu consentimento.  

¿Cal é a lexitimación para o tratamiento dos teus datos?


Para o suposto de que solicites información a través da nosa páxina web a base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos facilitas mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.  

¿A que destinatarios se comunicarán os teus datos?


C.R.D.O. Ribeira Sacra non comunicará os datos persoais do interesado salvo naquelas ocasións nas que exista unha obriga legal de cesión dos datos á Administración con competencia na materia.  Non obstante, C.R.D.O. Ribeira Sacra pode compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para remitirche a información que nos solicitas, estes colaboradores suscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está previsto realizar transferencias internacionais dos teus datos persoais a terceiros países.  

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

En virtude do establecido no RGPD podes solicitar:  Dereito de acceso: solicitar información de aqueles datos persoais que dispoñamos. Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.  Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.  Dereito de limitación ao tratamento: restrinxir o tratamento dos datos persoais. Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñiéndose a que se sigan tratando.  Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.  Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen únicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.  Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaran desde que se outorgou o consentimento ata que o retires.    
Por isto, C.R.D.O. Ribeira Sacra infórmate que, en calquera momento e de forma gratuíta, podes exercitar os devanditos dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou no enderezo indicado no primeiro punto da presente política de privacidade.  
Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome doutra persoa, deberase anexar un documento que acredite a representación ostentada.  
Se consideras que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respetado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Proteción de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

 

Agader
Xunta de Galicia
Galicia
Feader
Ministerio de Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente